Saturday, August 4, 2007

जय जय हे भगवति सुरभारति

जय जय हे भगवति सुरभारति
तव चरणौ प्रणमामः।
नादब्रह्ममयि जय वागीश्वरि
शरणं ते गच्छामः॥धृ॥

त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या
सुरमुनिवन्दितचरणा।
नवरसमधुरा कवितामुखरा
स्मितरुचिरुचिराभरणा॥१॥

आसीना भव मानसहंसे
कुन्दतुहिनशशिधवले।
हर जडतां कुरु बोधिविकासं
सितपङ्कजतनुविमले॥२॥

ललितकलामयि ज्ञानविभामयि
वीणापुस्तकधारिणि।
मतिरास्तां नो तव पदकमले
अयि कुण्ठाविषहारिणि॥३॥